Πάνω Αρόδες

Κοινοτικό Συμβούλιο

Σχετικά με το χωριό Πάνω Αρόδες

Βρείτε πλροφορίες σχετικά με το χωριό μας

Museums

Pano Arodes is a picturesque village nestled in the scenic hills of Paphos, Cyprus, offering a captivating blend of traditional charm and natural beauty. Situated in the western part of the island, this quaint village is renowned for its authenticity and preserved cultural heritage. The architecture of Pano Arodes reflects the traditional Cypriot style, with stone-built houses adorned with colorful bougainvillea, creating a postcard-perfect setting. The narrow winding streets add to the village’s allure, inviting visitors to stroll through its enchanting lanes and soak in the timeless atmosphere.

The village is not only a visual delight but also holds historical significance. Pano Arodes boasts several ancient sites, including the ruins of a medieval tower and the Church of Agios Epiphanios, a Byzantine-era gem with stunning frescoes that provide a glimpse into the island’s rich religious history. The surrounding landscape is dotted with vineyards and olive groves, contributing to the village’s agricultural character.  

Αξιοθέατα

Βρείτε διάφορα αξιοθέατα και μάθετε πληροφορίες για το καθένα

Βρείτε όλα τα αξιοθέατα μας

Τελευτές Διοργανώσεις

Μάθετε περισσότερα για τις διάφορες διοργανώσεις που θα λάβουν μέρος στο χωριό Πάνω Αρόδες

Μάθετε πληροφορίες για τις διάφορες εκδηλώσεις

Scroll to Top